088 - 563 5 563 Klant login

Privacy Statement

 

1.0. BK is de verwerkingsverantwoordelijk
BK Sneltransport B.V. (hierna: BK) zijn volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot alle bedrijfsprocessen de verwerkingsverantwoordelijke. Dat houdt in dat wij onder meer bepalen welke persoonsgegevens we verwerken, hoe we persoonsgegevens verwerken en wat de bewaartermijn is. Daarnaast bepalen wij ook wie er toegang heeft tot de persoonsgegevens.
 

2.0. Doel verwerking Werving & Selectieprocedure

Voortvloeiend uit de Werving & Selectieprocedure vindt verwerking van de cv en alle andere relevante persoonsgegevens plaats voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure met als doel te komen tot een beoordeling over de geschiktheid van kandidaat voor een bepaalde vacature. Deze persoonsgegevens zijn door u zelf verstrekt in het kader van de sollicitatie. Hieronder zijn enkele specifieke zaken nader toegelicht.

 

Assessment

Afhankelijk van de functie kan het uitvoeren van een assessment noodzakelijk zijn. Als dit noodzakelijk is dan is dat vermeld bij de betreffende vacature. De resultaten van het assessment worden altijd eerst aan u verzonden. U heeft vervolgens de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het delen van de resultaten met BK. Dit kan gevolgen hebben voor uw sollicitatie.

 

Referenties

Het kan wenselijk zijn om referenties te benaderen zodat wij de geschiktheid voor de functie kunnen beoordelen. U geeft hiervoor toestemming door aan te geven welke referenties wij kunnen benaderen. U kunt u toestemming intrekken. Maak hiervoor gebruik van onderstaande contactgegevens. 

 

Diploma’s

Diploma’s worden door ons op echtheid gecontroleerd. Hiervoor kunnen wij contact opnemen met de onderwijsinstelling die de diploma heeft afgegeven.

 

3.0. Verstrekken van persoonsgegevens
De verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel worden verwerkt. De cv en alle andere relevante persoonsgegevens die vooraf of gedurende de Werving- en Selectieprocedure worden verstrekt door de kandidaat kunnen we verstrekken aan externe HR-adviseurs die BK begeleiden bij de sollicitatieprocedure. Aan overige derden worden de gegevens niet verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte.

4.0. Beveiliging
BK bewaart de gegevens op beveiligde servers binnen de lokale IT-omgeving en bij eventuele derden.
Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de verwerkingsdoeleinden en de waarschijnlijkheid en ernst op een inbreuk neemt BK altijd passende technische en organisatorische
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. BK verwacht het bovenstaande ook van de ingeschakelde derde. De borging van de vereisten zal plaatsvinden door het overeenkomen van verwerkersovereenkomsten met alle derden die op schriftelijke instructie van BK persoonsgegevens verwerken en waarvoor BK de middelen vaststelt. Tevens wordt met elke medewerker binnen BK en eventuele derde een geheimhoudingsovereenkomst overeengekomen zodat de privacy van de persoonsgegevens is geborgd.

5.0. Bewaartermijn
Binnen het arbeidsrecht en overige wet- en regelgeving bestaan diverse bewaartermijnen. BK zal echter de persoonsgegevens nooit langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar (wettelijke) verplichtingen tenzij een andere wettelijke grondslag een langere bewaartermijn vereist.

 

Indien we jou geen arbeidsovereenkomst aanbieden worden alle persoonsgegevens binnen 2 maanden nadat het selectieproces beëindigd onmiddellijk verwijderd, tenzij je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor een langere bewaartermijn in het geval alsnog een relevante vacature zich binnen 1 jaar voordoet. De persoonsgegevens worden na de bewaartermijn onttrokken uit het proces door verwijdering/vernietiging of anonimisering.


6.0. Inzage in persoonsgegevens
Indien je inzage wilt in je persoonsgegevens dan kan je contact opnemen met de afdeling Human Resources.

Om je verzoek in behandeling te nemen wil de afdeling HR je schriftelijke verzoek per brief of e-mail ontvangen.
 

7.0. Rectificatie, gegevenswissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar
Ook indien persoonsgegevens niet juist zijn of wil je dat persoonsgegevens worden verwijderd, de verwerking van de persoonsgegevens beperken, wil je gegevens overdragen, of bezwaar maken dan dient het verzoek verzonden te worden aan de afdeling HR.

8.0. Vragen en feedback
Als je vragen hebt of feedback wilt geven over deze privacy verklaring, dan kan je per brief of per e-mail contact opnemen met:

BK Sneltransport B.V.
Aan: afdeling Human Resources  
Pater van den Elsenlaan 8
5462 GG Veghel  

persoonsgegevens@bksneltransport.nl
Je kan ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@bksneltransport.nl.
 

Mocht je er onverhoopt met ons niet uitkomen kan je een klacht indienen bij:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374  
2509 AJ Den Haag

Datum publicatie: 11 oktober 2023