088 - 563 5 563 Klant login

Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van BK Pharma Logistics & BK Sneltransport BV (hierna “BK” of “wij”). BK is gevestigd in Veghel aan de NCB-Laan 117-119. BK is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

BK heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (“FG”). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van BK. Indien u klachten of vragen hebt die niet door de contactpersonen kunnen worden behandeld kunt u contact met de FG opnemen. Dit kan per post aan BK Sneltransport BV t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 336, 5460 AH Veghel, of per e-mail via barbara@bksneltransport.nl

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en charters van BK, bezoekers van onze website, leveranciers, sollicitanten en alle overige relaties van BK.

In een apart statement hebben we vastgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens van medewerkers. Dit statement vinden onze medewerkers in ons huishoudelijk reglement.

WAT IS HET ALGEMENE PRIVACYBELEID VAN BK?
BK respecteert de privacy van alle bezoekers van haar websites bkpharmalogistics.nl, bksneltransport.nl en van haar (potentiële) klanten en relaties.

 • BK stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • BK deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • BK is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren. Daarbij houdt BK altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.


Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan? BK verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van haar diensten;
 • uw gegevens doorgeeft aan BK via persoonlijk contact, e-mail, website of per telefoon;
 • de websites van BK bezoekt;
 • een zakelijke relatie met BK heeft;
 • solliciteert bij BK.


De meeste gegevens die we van u verzamelen, levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren. Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens? BK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Communicatie.
We gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld inzake een behandeling van een offerte of een contract. Verder om u te informeren over onze dienstverlening en om u op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen.

Kredietwaardigheidscheck.
Wij toetsen voor elke overeenkomst de kredietwaardigheid van onze klanten, en eventuele andere betrokken relaties. Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook persoonsgegevens worden verwerkt.

Sollicitatieprocedure.
Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.

Wet- en regelgeving.
We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.

Gebruikerservaring website.
Om te beoordelen of de website van BK een optimale gebruikerservaring biedt.

Marketing analyse en onderzoek.
We gebruiken uw contact gegevens om u uit te nodigen om mee te doen aan onderzoeken, enquêtes en klantpanels.

Direct marketing/adverteren

WAT ZIJN DE GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKINGEN?

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben. Als u BK toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

OM WELKE PROCESSEN DRAAIT HET EN WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT BK?
BK verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

 • 1. Sales
  Bij de sales- en planningafdeling van BK kunt u terecht voor al uw vragen, offertes en contractafhandeling van BK. Soms zal sales of planning u vragen bepaalde gegevens te vertrekken, zodat zij u goed van dienst kunnen zijn. Soms zal het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden. Op de website van BK kunt u contact opnemen met BK via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer u een vraag heeft. Dit formulier komt binnen bij de directie en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en om u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn.
   
 • 2. Nieuwsbrieven
  We informeren u graag over onze actuele ontwikkelingen in de markt. Hiervoor gebruiken we uw contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt. We gebruiken uw e-mailadres om u nieuwsbrieven digitaal te zenden. Mocht u geen e-mails van BK meer willen ontvangen dan kunt u een verzoek indienen via info@bksneltransport.nl.
   
 • 3. Acquisitie
  BK kan u per post of e-mail rechtstreeks benaderen om klant bij haar te worden. We houden daarbij rekening met de relevante (spam)wetgeving.
   
 • 4. Inkoop / leveranciers / tussenpersonen
  BK verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers en tussenpersonen die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van overeenkomsten. De gegevens die BK van haar leveranciers verwerkt zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.
   
 • 5. Sollicitaties
  Als u bij BK solliciteert, dan worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit zijn onder andere:

  • naam en adresgegevens;
  • e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
  • geboortegegevens/leeftijd;
  • geslacht;
  • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
  • gegevens over trainingen en opleidingen en/of assessments;
  • gegevens over beschikbaarheid;
  • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften, nationaliteit en werkvergunning;
  • overige gegevens die u ons hebt verstrekt.


BK gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? BK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven: Klantgegevens
Bewaartermijn en reden: Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van BK. Na einde samenwerking, bewaart BK maximaal zeven jaar uw gegevens (in
verband met wettelijke verplichting).

Soort gegeven: Leverancier gegevens
Bewaartermijn en reden: Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

Soort gegeven: Gegevens van sollicitanten 
Bewaartermijn en reden: Uw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.

DELEN WE UW GEGEVENS?
Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in de datacentra van onze IT service providers. BK verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt BK uw gegevens alleen als zij daartoe wettelijk verplicht is. Hoe beveiligen wij uw gegevens? Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • we beveiligen onze website;
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;


WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING UW PERSOONSGEGEVENS?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BK. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar barbara@bksneltransport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-on

WAT ALS HET PRIVACYBELEID VAN BK WIJZIGT?
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.bksneltransport.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 07 februari 2019.